Rebna xxx


04-Jul-2018 16:39

sed haec animi elementia ac facilitas nec importiina nec intempestiua apparet: ei iisdei radieibus nata sunt in prioribus libris haee ; facessnt cx t Uraqt parte praesumptio: nu Uus noslrum hutnaiio iudiclo damnet . taccamus omnes komines, solus t/etts indicet pectxi torem (p. III, iii^ Colbertino, qui a libro tantum VI incipit, libro eeptimo insertum, in Cusano libri tertii partem esse, denique omnium codicum snbscriptiones, licet fragmeiita solura ut Colbertinus offerant, septem Optati libros indicai-e. de Harlay, archiepiscopnm Parisiiium, dono dediase codicem illum biblio- theeae Sangermanensi. quoniam in bib Uotheca Sangermaiiensi Optati Ubros primum et aecun- Idum adaeios fuisse Origenis bomiliis conatat es notitia s. XI aeptem Ubros eshibet de Origenis operibus tacens, uel duos fuisse Corbeienses Optati uel unum illum iam laceratum perueniaae in bibliothecam Sangermanensem co IUgi licet. adnu Uaref adpiio, adcoinmodo, adfirmo, adtcndo, conparo, conpc Uo, conhco, conpleo, inpedio, ■inmcnior, inlaes Jis, inplro, subpom). at libro aeptimo non solum tradi- torum filioa communione prohibendos non esse perseuerat sed etiam principes illornm repe Uendoa non faisse declarat, si adfec- suis temporibus nnitatem. 12 tribuendura a duobus codi cibus RB utroque in loco eshiberi — sane quidem ] discrepantiis — ia uno Sangermanensi desiderari in libr. 55 Optati Milibitam episcopi libri septetn ad Parmenianum seismaticum. XII et XIII catalogia Optati liber manuacriptus habetur nu Uua. I.) Codieis quaterniones numeris sunt aignati, in altera quisque pagina; qni Optatum eshibent, ita: fol. 2) nocales: adpraehensos, aedacitas, conpraehendit, conpraessit, graessus; dedm, inbici Uis,plibem,proficisse, eoliigerit, aed trebus; nmiedia; cylicia, sygillum, prosylitum; eseias, pohli- canus, denique notanda sunt eclesia, paradissiis, pracsumtio, dtreliiiuid, inquid, sabolus (cfr, R3nsch, Itala p. praepositionum quae uoeatur adsimilatio xvn fere ubique neglegitur (cjr. quod etsi nalde est dolendum, tamen laetis animis lacinia illa fruamiir, quippe quae ig Dotum adhuc rei criticae adiumentum adferat idque non infirmum, quae praeter Optati in hoc codice contineantur fragmenta. Maintain attribution Tht Goog Xt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind additional materials through Google Book Search. Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. 101, 9: 117, 1), quae an eodem amplificationis et retractationis studio orta esse equideui liaud acio. VII additamenta continet et in prioribus libris ad- ditamentorum speciini Qa deteguntur uel suo loco uel alieno, duplicera traditionis fontem esse atatueiidum iam patet, Dupiniua de Optati libris optime meritus Hieronymi teati- monio et quibusdam intev sex priores et septimum discrepantiis nisus librum illum primo reiecit (ho(h,'. 37, 18) et sub finem eiusdeni capitis duo illius succeasores Lucianus et Claudianus adferuntur {j. nam aingulorum librorui inscriptiones subscriptionesque nihil offerunt aliud quam Optait M Mil. quin etiam adeo coneia fuisse uidentur eum librorum initiis, ut argumenti V estrema in eius- dem libri exordium transmissa eshibeant codices nonnulli. aiiic^s Non ita multoa codicea ad Optati recensionem suppeditari ubi intellesi, nihil antiquius habui, quam ut noua rei criticae adiuraenta inuestigarem uel saltem latibulo excitarem libros, qui olim adhibiti nescio quo ahiisse uidentur — uelut Tilianus ille, quo Balduinus in adornanda editione usus erat. Do not assume that just bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countrics. unus codex Onsanua, editionis principis fons et auctoritas, prae ceteris imu Ho copiosius perhibet argumentum libri VI. quo in opere deaudans atque elahorans codicea latinos Petro- poli adseruatoa otfendi, quoa E. Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. iam supra mouuimus in librum III locum es septiiuo libro trans- positum esse. 118), codieibus inspeetis additamentum quoddam triples ad tres Optati libros declarauit. immo Siricii nomen catalogo ponti- flcum Eomanorum postea ingertum documento nobis est Optatuni libros suos iam editos uulgatosque recognouisse et ausisse. 'j attamen perantiqua esse illa laa ei e ntellegitur, qiiod codices uetustate prineipes PA alter arg nipnta omnia, alter qiii a septimo tandem libro incip t e u^Jde 1 bri praefationem eshibent. scopuloso sane difficilique loco uersatus iterum iterumque cognoui adeo non contigisse mihi, ut omnes tollerem naenoa, omnes espedirem difficultates, ut aliorum ingenio et acuraini reaeruarem, quae meudoaa et peruersa ipse sacare parum ualui. Wc cncouragc thc use of public domain materials for these purposes and may be able to help. DIBLIOPOLA ACADEll IAE LITTERABVM CAESAREAR VINDOBONENSIS. neque uero liaec transpositio Dupinio suf- fecit: ex libri IV uerbia extremis mutuatus est libri III extrema (cfr. eodem pertinet, quod in episeoporum Donatistarum numero Macrobius icdacitur uiuus (p. GJJ ^; Optati libri plerumque laudari solent additis uerbis „cotti ■ tra Parmenianum Donatistam" uel similibus, quae ne uniui quidem codicis fide probantur. praeterea reliqui codiees argumenta s o loco praebeat: sed intercidit primi libri praefatio in G et baud scio an in Tiliano codice omisaae fuerint, qao usus Balduinus argumenta negleiit omnia. septem illaa praefationes Buo ordine dispositaa oifert iteratque primi et secundi libri argumenta suo quodque loco. proinde peritiores ad opus aggrediantur sudore non indignum! Googlc Book Scarch hclps rcadcrs discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. «ingulae autem eorum partes inprimis ingenia allexerunt. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb at | C0RPV8 8CRIPT0RVM ECCLE8IA8TIC0RVM LATINORVM EDITVM CONSILIO ET IMPENSIS ACADEMIAE LITTERAEVM CAESAEEAE VINDOBONENSIS VOL. OPTATI MILEVITANI LIBRI VII ACCEDVNT DECEM MONVMENTA VETERA AD DONATISTARVM HISTORIAM PERTINENTIA EX BECOGin TIONE CAROLI ZIWSA PRAGAE VINDOBONAE LIPSIAE P. qui Donatiani acismatis occulta dubia pugnantia esplanare aibi proposuerunt. Ribbeck (Do- natus und Augustinus, Elberfeld 1858), Martin Deutsch {Drei Attenst Qcke z.

ut oraittam Optatum primo, secundo, teitio loco, non libro Parmeiiiani tractatus impugnatu Tura ease profiteri {cfr. Brandt comparatia singulorum foliorum spatiis xvin proliaiiit, quae hodie in fragmento ABrelianenai legu Dtur estrema et quae aequuntur uaque ad locum supra laudatum {(hcni pauca sq.) unius folii eiusque quarti spatium esple- tura esse. deraum 9" offertur: Optati VI — non VII — qua ex nota in foi, 9^ 10' numerus VII radendo in VI mutatus est; eandem manum experta sunt fo Ua sequentia usque ad fol. genuinam praepositionis ad fonnam seruant adftrmarp. adstare, adsistere, adsei-cre, adsolui, adtendere, adhderat aliaqiie; raro uanatur scriptura: adsensus, assensus ap(p)ellare: adaimilatio offertur tierbis a Uegatio, apparare, arro- gan Ua. 17 magaopere es bi- bula laborat membrana et quinis uersibua miaus columna- rum spatium implet; tertia manua maioribus litteris multisque compendiia notabilis est. non semel syllabae sensu carentes coniun- guntur uelut; qui aha Uce dbasilice 16, 10; fontm-i uulus 17, 17; acer uidbus 23, 22; deo reprophete 41, 3; iacta remluisti 119, 8; si sdlienua 47, 23; dwa euidentur 48, 9; qui atraditori- bus 92, 5; uel peruerse distinguuntur sicut a/chaia, a/it, a/limo, a/postolo, des/tructa, e/nim, o/blata, pos/tulatum, y/sayam, saepisaime praepositiones a (ab) de, in, rarius i«(er, per, pro sequenti uocabulo adpinguntur, ita ut nonnumquam uerborum naseatur ambiguitas uelut amari = a mari 34, 7, attite 45, 3, o Aoj-i K 35, 17 adeo 85, 7, ingentibus 35, 5, mwjo(j») 39, 22; 40, 7. alia huiusmodi aunt: faci Uum, orabida, sanctieritis, guod- esceurrit, usqueadoecastm, procu Jdubio, negaremini ne (-= negare Praefatio. neque minus crebro ajllabae leguntur peruerse uelut: a Aexaiider 37, 3, as-niodeus 69, 6. in Cusano antem eodiee, es quo uno editio princeps exscripta est, septimus ille liber prorsus desideratur, sex tantum libria quin Optatus primo tractatus sui modum teruiinauerit, uix est dubitandum cura ex ipsiua quae dicitiir librorum partitione (p. 1., in quo omnes codices uetustate eximii VI, nnus tantum Casinensis s. Huemer Hieroiiymilibrum denuo recogni- turus beniuolentissime raecura communicauit. 1718 diem obiisse supremnm conatat, abbatem illum quantum scimua codicem nostrum post Baluzium possedisse neceaae est. Delisle, le mbinet I, 302^, cuius bibliotbecae manuscriptis Upulentissimae aliquamdiu praefuit Philippus Siluius (efr. ia uir eruditissimus Maldonati, de (00 supra diiimus, operibus edendis singularem nauasse operam l^citur et ex eiusdem Philippi Siluii noniine unum Optati bodicem nuncupat Dupinius, quem praeter reliquos quattuor . nam non solum quae inter i et Baluzianum intercedit necessitudo eadem est codici Philippi SUuii a Dupiiiio attributa sed etiam [nae in alio eodice Parisino, de quo postea diaputabimus, dico Sangermanensem nr, 11623, ex Siluiano excei^pta leguntur, Bi B ubique cum Baluziani lectionibus concordant. inde depromptus quibua casibus iactatus sit ille codei. B siipremo in margine semata: ,c'e3t un Tolumes de la collection de M. Caiii] promerito B 14 alio in 1 detiahnnt] denotant PG I ,;,,.. Opt collegium episcopale uoluiit nobiscum habere cominune. quicquid sentire potuit, non aolum disit sed etiam in scriptura digessit. nam a multis saepe desideratuni est, ut ad eruendam ueritatem ab aliquibus defensoribus partium conflictus baberetur. sed quoniam et aceessum prohibent et aditus inter- n clndunt et consessum uitatit et eonloquium denegant.